مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- اطلاعات نشریه
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این مجله از سال ۱۳۷۹ تا مهر ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان مجله دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان  به منظور انتشار مقالات علمی پژوهشی و برقراری ارتباط با جامعه علمی پرستاری و مامایی به صورت هر دو فصل یک شماره منتشر شده است و در حال حاضر بصورت  فصلنامه  منتشر می شود. بر اساس سیاست های کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع و با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، رشته تخصصی تحقیقات کیفی برای ادامه کار این مجله در نظر گرفته شده و با توجه به موافقت اصولی، از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ این نشریه با عنوان و رویکرد جدید انتشار خواهد یافت.

با توجه به اهمیت انتشار موضوعات پژوهشی که با رویکرد کیفی و با روش های پدیدار شناسی، تئوری زمینه ای،تحلیل محتوا، مردم نگاری یا قوم نگاری، تحقیق تاریخی  و سایر روش های کیفی، تدوین شده اند، از کلیه پژوهشگران عرصه های مزبور دعوت می شود مقالات ارزشمندشان را جهت انتشاز از طریق این مجله ارسال نمایند.

شناسنامه نشریه

نام: مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مدیر مسئول: دکتر رضا ملک پور افشار

سردبیر: دکتر عصمت نوحی

مدیر اجرایی: دکتر زهره خشنود

کارشناس: فرحناز امیری

دوره انتشار: فصلنامه

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.39.12.fa
برگشت به اصل مطلب