مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه به ترتیب الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر محسن ادیب حاج باقری: استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر ناهید دهقان نیری: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فاطمه الحانی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منیره انوشه: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عباس بهرامپور: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر فریبا برهانی: دانشیار دانشگاه عاوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فاطمه حقدوست اسکویی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر سعید خامنه: استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر مسعود ریانی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رکتر زهره خشنود: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر وحید زمان زاده: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر سکینه سبزواری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر غلامرضا سپهری: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر فرخنده شریف: استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر فریبا طالقانی: استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر عباس عباس زاده: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر محمود عباسی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مسعود فلاحی خشکناب: استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
دکتر مهرزاد کیانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر نگین مسعودی علوی: استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر عصمت نوحی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر داریوش نوروزی: دانشیار دانشگاه علاوه طباطبایی
دکتر زهره ونکی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منصوره یادآور نیک­روش: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر منیر السادات نعمت اللهی : استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر جمیله فرخزادیان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر بهناز باقریان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر فیروزه میرزایی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر رقیه مهدی پور: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر مه لقا دهقان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر بتول تیرگری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر پروین منگلیان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر ام سلیمه رودی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب