مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه به ترتیب الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر محسن ادیب حاج باقری: استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان(adibhajbagheri_mkaums.ac.ir)
دکتر ناهید دهقان نیری: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران(dehghanntmu.ac.ir)
دکتر فاطمه الحانی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس( alhani_fmodares.ac.ir )
دکتر منیره انوشه: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس( anooshehmodares.ac.ir )
دکتر عباس بهرامپور: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان(abahrampouryahoo.com)
دکتر فریبا برهانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(faribaborhanimsn.com)
دکتر سعید خامنه: استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز(: Khamnei_syahoo.com)
دکتر زهره خشنود: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(z.khoshnoudkmu.ac.ir)
دکتر وحید زمان زاده: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز(zamanzadehtbzmed.ac.ir)
دکتر سکینه سبزواری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(s_sabzevarikmu.ac.ir)
دکتر فریبا طالقانی: استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(taleghaninm.mui.ac.ir)
دکتر عباس عباس زاده: استاد دانشگاه علوم پزشکی بم(aabaszadehsbmu.ac.ir)
دکتر زهره ونکی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس(vanaki_zmodares.ac.ir)
دکتر محمود عباسی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(dr.abbasisbmu.ac.ir)
دکتر مسعود فلاحی خشکناب: استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی(Fallahiuswr.ac.ir)
دکتر مهرزاد کیانی: استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(m.kianisbmu.ac.ir)
دکتر نگین مسعودی علوی: استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان(nkaums.ac.ir)
دکتر عصمت نوحی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(e_nuhikmu.ac.ir)
دکتر منیر السادات نعمت اللهی : استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(minirnematollahiyahoo.com)
دکتر جمیله فرخزادیان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(farokhzadian2010yahoo.com)
دکتر بهناز باقریان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(behnaz_bagyahoo.com)
دکتر فیروزه میرزایی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(f_mirzaeekmu.ac.ir)
دکتر رقیه مهدی پور: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(rm41321yahoo.com)
دکتر مه لقا دهقان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(m_dehghankmu.ac.ir)
دکتر بتول تیرگری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(b_tirgarikmu.ac.ir)
دکتر پروین منگلیان: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(Mangolian167yahoo.com)
دکتر ام سلیمه رودی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(fatroodyyahoo.com)
دکتر صدیقه خدابنده: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان(s_khodabandehkmu.ac.ir)
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب