مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه به ترتیب الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر محسن ادیب حاج باقری: استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر فاطمه الحانی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منیره انوشه: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عباس بهرامپور: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر فریبا برهانی: دانشیار دانشگاه عاوم پزشکی شهید بهشتی
حکیمه حسین­ رضایی: مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر فاطمه حقدوست اسکویی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر سعید خامنه: استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
طاهره رمضانی: مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر مسعود ریانی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر وحید زمان زاده: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر سکینه سبزواری: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ژیلا سلطان احمدی: مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر غلامرضا سپهری: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر فرخنده شریف: استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر فریبا طالقانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر عباس عباس زاده: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر محمود عباسی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منصوره عزیززاده ­فروزی: مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
زهرا غضنفری ­مقدم: مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گلناز فروغ ­عامری: مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر علیرضا فکری: استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر مسعود فلاحی خشکناب: دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
مهری کهن: مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر مهرزاد کیانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر نگین مسعودی علوی: استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مرضیه معطری: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر عصمت نوحی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر داریوش نوروزی: دانشیار دانشگاه علاوه طباطبایی
دکتر زهره ونکی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منصوره یادآور نیک­روش: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب