مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- اهداف و زمینه‌ها
اهداف مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت با هدف انتشار نتایج پژوهش هایی که در حوزه سلامت و با روبکرد کیفی تهیه شده اند، منتشر می شود. امروزه تحقیقات کیفی در بسیاری از علوم سلامت بویژه حرفه هایی که مستقیماً با انسان ها و تجارب آنها در عرصه طبیعی زندگی شان سروکار دارند مورد اقبال قرار گرفته اند. در این زمینه پرستاری بیش از سایر رشته ها به تحقیقات کیفی توجه کرده است. اما سایر رشته ها از قبیل روانشناسی، روانپزشکی، جامعه شناسی، آموزش پزشکی، بهداشت و . . . نیز توجه روزافزونی به روش های تحقیق کیفی دارند. امروزه بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی بویزه دانشجویان دکترای تخصصی از این رویکرد در تدوین رساله پایانی خود بهره می برند.

تحقیقات کیفی در صددند به جای کشف حقایق در آزمایشگاه و با اندازه گیری های عددی، حقیقت را آنگونه که در زاویه دید مردم در عرصه زندگی روزمره درک می شود، شناسایی و معرفی نمایند. لذا حضور مطالعاتی که با حضور پژوهشگر در عرصه زندگی واقعی صورت می گیرد مورد توجه این مجله قرار خواهند گرفت.

لذا این مجله با سه هدف زیر منتشر می گردد.

1- انتشار نتایج تحقیقاتی اصیلی که با رویکرد کیفی و با روش های: پدیدار شناسی، تئوری زمینه ای، بوم شناسی، تحقیق تاریخی و نظایر آن تهیه شده است.

2- انعکاس آراء نقادانه خوانندگان مقالات مزبور.

3- گردآوری مجموعه ای از تحقیقات کیفی که می تواند علاوه بر استفاده تخصصی از موضوع مورد بررسی، برای یادگیری روش شناسی تحقیق مفید باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب