مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت- اخبار نشریه
اعطای امتیاز علمی پژوهشی به فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در یکصد و هفتمین جلسه کمیسیون نشریات پزشکی کشور مورخ 16 اردیبهشت 91 به مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت که به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران منتشر می شود، امتیاز علمی پژوهشی اعطا شد.

بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در دستیابی به این موفقیت تلاش کردند بویژه نویسندگان، داوران و کارشناسان محترم قدردانی می گردد.

امید است با همکاری مولفین محترم و با راهنمایی کاربران عزیز و اعضاء محترم هیئت تحریریه شاهد موفقیت های بیشتر این نشریه باشیم

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت:
http://jqr.kmu.ac.ir/find.php?item=1.43.18.fa
برگشت به اصل مطلب